Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đ­ược thành lập theo quyết định 518/QĐ-UBND tỉnh Nam Định ngày 13 tháng 3 năm 2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục - Thể thao với Sở Văn hoá - Thông tin thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tiếp nhận chức năng và tổ chức về Du lịch từ Sở Thương mại - Du lịch, chức năng tổ chức về Gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản vào Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo ở địa phương (trừ quảng cáo trên phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 09 phòng quản lý nhà nước và 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Sở và các đơn vị trực thuộc được củng cố kiện toàn ổn định, đáp ứng nhiệm vụ được giao, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành được tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì thường xuyên, công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện có hiệu quả, cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá tiếp tục được đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, thể thao và du lịch được triển khai thực hiện đồng bộ và có chất lượng hiệu quả, Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Trần và các di tích lịch sử cách mạng và danh thắng trong tỉnh tiếp tục được đầu tư tôn tạo, bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc được nghiên cứu gìn giữ và phát huy, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, thông tin cổ động, chiếu phim, sách báo thư viện luôn phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa, biên giới. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển , công tác xã hội hoá trong hoạt động thể thao được đẩy mạnh, chương trình trọng điểm du lịch và hợp tác quốc tế phát triển du lịch được quan tâm, lượng khách và doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch phát triển, phong trào xây dựng nếp sống văn hoá của tỉnh tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, công tác phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm, với mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng,tiến bộ và hạnh phúc.