Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 của Văn phòng Sở

Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 của Văn phòng Sở

.

File ttài liệu:
cong khai nsnn qui 3 2023.pdf

Các Tin khác
- Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023 20/09
- Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 15/08
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 11/08
- Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II, 6 tháng đầu năm 2023 20/07
- Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán NS quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở 14/07
- Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2023 07/07
- Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 03/07
- Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 26/06
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 22/06
- Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 22/06
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 08/06
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 02/06
- V/v hỗ trợ tuyên truyền Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 19/05
- Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 19/05
- Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 11/05