UBND TỈNH NAM ĐỊNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND Quy định Phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Quy định này gồm 3 chương, 9 điều quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Nam Định. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước các di tích trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Nam Định (UBND cấp huyện) thực hiện việc quản lý nhà nước các di tích trên địa bàn và quản lý trực tiếp di tích quốc gia đặc biệt, quần thể di tích. Trong trường hợp cần thiết UBND cấp huyện quản lý đối với di tích quốc gia bằng việc quyết định thành lập Ban quản lý; UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trực tiếp quản lý di tích trên địa bàn bao gồm: Di tích xếp hạng quốc gia (trừ di tích xếp hạng quốc gia quy định tại khoản 2, Điều 5); di tích xếp hạng cấp tỉnh; di tích trong Danh mục kiểm kê được UBND tỉnh phê duyệt; các di tích thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì UBND cấp xã giao tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật.

Quyết định Quy định Phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2017.

Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định được ban hành đã xác định rõ trách nhiệm của UBND các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trước những tác động xấu của môi trường tự nhiên và con người, đảm bảo giữ gìn các yếu tố gốc và giá trị của di tích. Qua đó thực hiện tốt việc đổi mới công tác quản lý, nâng cao nhận thức và phát huy giá trị di tích trong việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương.

V.H

Các Tin khác