Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL

Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL

.

File ttài liệu:
QD-32.pdf

Các Tin khác
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 của Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 của Sở VHTTDL 24/02
- Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 của Sở VHTTDL 24/02
- Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Sở VHTTDL 24/02
- Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/02
- Quyết định quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 27/12
- Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 26/12
- giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019- Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao 30/10
- giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 - Nhà hát nghệ thuật truyền thống 30/10
- Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 03/07
- Phương án phân bổ bổ sung dự toán NSNN năm 2019 15/10
- Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 20/09