Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết phục vụ Tổ chức giải Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Phục vụ ăn uống Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Phục vụ ăn uống Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021.
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu vụ ăn uống Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu vụ ăn uống Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Nam Định 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Nam Định 2022
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Nam Định 2022
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết Giải Cờ vua, Cờ tướng tỉnh Nam Định 2022
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm website
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng phần mềm website
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định V/v phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyển cổ động phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định V/v phê duyệt E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu Trang trí khánh tiết, tuyên truyển cổ động phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định phê duyệt dự toán trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định phê duyệt dự toán trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp quần áo, mũ, giày thể thao phục vụ giải việt dã tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp quần áo, mũ, giày thể thao phục vụ giải việt dã tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định phê duyệt dự toán lắp đặt bóng đèn và phụ kiện hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động Thiên Trường phục vụ Seagames 31
Quyết định phê duyệt dự toán lắp đặt bóng đèn và phụ kiện hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động Thiên Trường phục vụ Seagames 31
Quyết định về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại Hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31