Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Tết Nguyên đán 2024
Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ Tết Nguyên đán 2024
Về việc phê duyệt dự toán Phục vụ tiếp khách tại Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với Thực hành Tín n
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Phục vụ tiếp khách tại Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Phục vụ ăn uống cho đại biểu không hưởng lương và tiếp khách tại Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESSCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Địn
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Phục vụ ăn uống cho đại biểu không hưởng lương và tiếp khách tại Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESSCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Phục vụ ăn uống cho đại biểu không hưởng lương và tiếp khách tại Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESSCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Đ
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Phục vụ ăn uống cho đại biểu không hưởng lương và tiếp khách tại Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESSCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả vi
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả v
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”
Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối vớ
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Hội nghị - Hội thảo - Thực hành di sản Kỷ niệm 20 năm Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (2003-2023) tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền , cổ động trực quan phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền , cổ động trực quan phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In và gia công sách “Cẩm nang Du lịch” lần thứ I
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In và gia công sách “Cẩm nang Du lịch” lần thứ I
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In và gia công sách “Cẩm nang Du lịch” lần thứ I
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In và gia công sách “Cẩm nang Du lịch” lần thứ I
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán gói thầu In và gia công sách “Cẩm nang Du lịch” lần thứ I
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán gói thầu In và gia công sách “Cẩm nang Du lịch” lần thứ I
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng, thực hiện hươn ước, quy ước
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng, thực hiện hươn ước, quy ước
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liệu triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ thông tin truyền thông về chương trình nông thôn mới