Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Phục vụ ăn uống tại đại hội TDTT phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Phục vụ ăn uống tại đại hội TDTT phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình Led phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình Led phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê thiết bị âm thanh phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê thiết bị âm thanh phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Làm phiên bản tượng đầu rồng
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Làm phiên bản tượng đầu rồng
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê trang phục phục vụ chương trình đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê trang phục phục vụ chương trình đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giày ba ta phục vụ chương trình đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giày ba ta phục vụ chương trình đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Làm phiên bản tượng đầu rồng.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Làm phiên bản tượng đầu rồng.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giày ba ta phục vụ chương trình đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp giày ba ta phục vụ chương trình đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê trang phục phục vụ chương trình đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê trang phục phục vụ chương trình đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quý III/2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quý III/2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quý III/2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Bản tin Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quý III/2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Biên kịch, đạo diễn chương trình đồng diễn Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Biên kịch, đạo diễn chương trình đồng diễn Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Biên kịch, đạo diễn, người thiết kế ánh sáng, người thiết kế âm thanh chương trình đồng diễn Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Biên kịch, đạo diễn, người thiết kế ánh sáng, người thiết kế âm thanh chương trình đồng diễn Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo di tích đình Khả Lực, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo di tích đình Khả Lực, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo di tích Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tu bổ, tôn tạo di tích Cột Cờ, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định