v/v ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
v/v ban hành Quy chế xét công nhận sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ IX
Kế hoạch Tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ IX
Quyết định v/v ban hànH Quy chế hoạt động của BCĐ Cải cách hành chính Sở VHTTDL
Quyết định v/v ban hànH Quy chế hoạt động của BCĐ Cải cách hành chính Sở VHTTDL
Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Sở VHTTDL
Quyết định về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng Sở VHTTDL
Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022- 2025
Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022- 2025
Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022- 2025
Kế hoạch Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022- 2025
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021
Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Kế hoạch Tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nam Định lần thứ IX
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền,văn hóa, thể dục thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022)
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền,văn hóa, thể dục thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022)
Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2022
Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2022
Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch Phát triển KTXH và Kế hoạch đầu tư công của Sở VHTTDL năm 2023
Kế hoạch Phát triển KTXH và Kế hoạch đầu tư công của Sở VHTTDL năm 2023
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2022
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định