Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2023
Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2023
Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2023
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2023
Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở VHTTDL
Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở VHTTDL
Kế hoạch Tổ chức môn JuJitsu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Nam Định
Kế hoạch Tổ chức môn JuJitsu trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Nam Định
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Tái bản sách “Mười bốn vị hoàng đế thời Trần”
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In Tái bản sách “Mười bốn vị hoàng đế thời Trần”
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hội trường, ăn uống phục vụ Ngày của Phở 12 tháng 12
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê hội trường, ăn uống phục vụ Ngày của Phở 12 tháng 12
Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định
Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định
Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định
Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Ngày của Phở 12 tháng 12” tại Nam Định
Quyết định Quy định về việc xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp
Quyết định Quy định về việc xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân "
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân "
Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng chính phủ
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nam Định