Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí I/2020; Triển khai nhiệm vụ quí II/2020
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí I/2020; Triển khai nhiệm vụ quí II/2020
Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/9/2019)
Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/9/2019)
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo 9 tháng đầu năm 2019
Báo cáo 9 tháng đầu năm 2019
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí II năm 2019
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí II năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019
BC Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
BC Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2019, Triển khai nhiệm vụ III/2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2019, Triển khai nhiệm vụ III/2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019