Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý 1/2019 Triển khai nhiệm vụ 11/2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý 1/2019 Triển khai nhiệm vụ 11/2019
Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2018, tình hình triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2018, tình hình triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Báo cáo Công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2018
Báo cáo Công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định năm 2018
Báo cáo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
Báo cáo công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018