Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (chi trả cho viên chức tinh giản biên chế bổ sung lần 1, đợt 1)
Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (49/QĐ-SVHTTDL "hỗ trợ hướng dẫn viên Du lịch)
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (14/02/2022)
Quyết định ban hành quy chế tài sản công Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định ban hành quy chế tài sản công Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định (04/QĐ-SVHTTDL_
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 CỦA SỞ VHTTDL
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂ9M 2021 CỦA SỞ VHTTDL (99/TB-SVHTTDL)
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (38/QĐ-SVHTTDL)
Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (37/QĐ-SVHTTDL)
Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (34/QĐ-SVHTTDL)
Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2022
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021
Quyết định công bố công khai Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và số liệu quyết toán vốn đầu tư năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định công bố công khai Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và số liệu quyết toán vốn đầu tư năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch