Báo cáo Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Báo cáo Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2023 của Văn phòng Sở
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2023 của Văn phòng Sở
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023 (427)
Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Công khai kết quả mua sắm tài sản công
Công khai kết quả mua sắm tài sản công
Quyết định Về việc công bố công khai tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý III năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý III năm 2023
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quí III năm 2023
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quí III năm 2023
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 của Văn phòng Sở
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 của Văn phòng Sở
Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023
Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 (240/QĐ-SVHTTDL)