Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 (72/QĐ-SVHTTDL)
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022
Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ trong quý II năm 2023
Công khai kết quả mua sắm tài sản công (thanh toán mua trang thiết bị âm thanh hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu Văn hóa)
Công khai kết quả mua sắm tài sản công (thanh toán mua trang thiết bị âm thanh hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu Văn hóa)
Quyết định Về việc công bố công khai Số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai Số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2022 (32/QĐ-SVHTTDL)
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÍ IV, 6 THÁNG CUỐI NĂM, CẢ NĂM 2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÍ IV, 6 THÁNG CUỐI NĂM, CẢ NĂM 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí 4 năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí 4 năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ-314)
Quyết định Về việc công bố công khai vốn cấp đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (Giai đoạn II)
Quyết định Về việc công bố công khai vốn cấp đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (Giai đoạn II)
Quyết định Về việc công bố công khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản công của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023