Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2021
Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2021
QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019
Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 2
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 2
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 7
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 7
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 biểu mẫu 3
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách thu - chi ngân sách quý 1 năm 2021 (dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán ngân sách nhà nước)
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
công bố công khai số liệu dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
công bố công khai số liệu dự toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2021
công bố công khai quyết toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2019
công bố công khai quyết toán ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2019
Báo cáo Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Báo cáo Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2021
QĐ về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2021
QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019
QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019
báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL