Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 của Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định