Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019- Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019- Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 - Nhà hát nghệ thuật truyền thống
giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 - Nhà hát nghệ thuật truyền thống
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Phương án phân bổ bổ sung dự toán NSNN năm 2019
Phương án phân bổ bổ sung dự toán NSNN năm 2019
Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Nhà hát nghệ thuật truyền thống thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Nhà hát nghệ thuật truyền thống thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 đầu năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 đầu năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí IV năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí IV năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí II năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí II năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí I năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí I năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách năm 2019
Ủy quyền quyết định giao nhhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên
Ủy quyền quyết định giao nhhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên