Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)
Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)
Kế hoạch tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023
Kế hoạch tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023
Kế hoạch triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023
Kế hoạch triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023
Triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023
Triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023
KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2023
Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2023
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023)
Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Kế hoạch Tuyên truyền triển khai các giải pháp thực hiện Đề án 06/CP của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Kế hoạch Tuyên truyền triển khai các giải pháp thực hiện Đề án 06/CP của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định
Phòng, chống tham nhũng năm 2023
Phòng, chống tham nhũng năm 2023
Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Nam Định năm 2023