Số/Kí hiệu 1458 /QĐ-BVHTTDL
Trích dẫn Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 27-04-2021
File gắn kèm
QUYET DINH TH LUAT SDBS LXLVPHC.pdf
Gop y DT KH trien khai Luat sua doi Luat XLVPHC (1).pdf