Số/Kí hiệu 18/2021/QĐ-TTg
Trích dẫn Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai
Ngày ban hành 12-04-2021
File gắn kèm
53 kem theo 18_2021QD TTgCP.pdf