Số/Kí hiệu 396/SVHTTDL-VP
Trích dẫn V/v triển khai TT số 10/2022/TT-BNV của BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu
Ngày ban hành 29-03-2023
File gắn kèm
vb2-396..pdf
TT 10 cua BNV Phu luc 1 (1).pdf
NQ 01.2013 huong dan Luat Luu Tru.pdf
TT 10 cua BNV quy dinh thoi han bao quan tai lieu.pdf
TT 10 cua BNV Phu luc 2.pdf