Số/Kí hiệu 17/QĐ-UBQGCĐS
Trích dẫn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023
Ngày ban hành 04-04-2023
File gắn kèm