Số/Kí hiệu 02/2024/TT-BKHCN
Trích dẫn Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gôc sản phẩm, hàng hóa
Ngày ban hành 28-03-2024
File gắn kèm
Thông tư 02 quy định về truy suất nguồn gốc SPHH.pdf
tcvn_13274_2020(1).pdf
tcvn_13275_2020(2).pdf