Trình bày 181-200 trong số 208 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
278/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thuộc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
277/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nam Định
279/QĐ-SVHTTDL18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
280/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổ chức - Pháp chế thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
281/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Di sản Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
282/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
283/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
284/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng quản lý Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
285/QĐ-SVHTTDL 18-07-2017Quyết định về việc ban hành quy định chức, năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
520/KH-SVHTTDL10-07-2017Kế hoạch Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị số 11/CT-UBND về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công cụ trong cơ quan, đơn vị
1547/QĐ-UBND07-07-2017Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
19/2017/QĐ-UBND07-07-2017Quyết định Ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định
1547/QĐ-UBND07-07-2017Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
506/TB-SVHTTDL28-06-2017Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định tại Hội nghị sơ kết công kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
505/TB-SVHTTDL28-06-2017Thông báo Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở VHTTDL tại buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Du lịch về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
100/UBND-VP723-06-2017Triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ
496/KH-SVHTTDL23-06-2017Kế hoạch Tổ chức giải Vô địch Bóng chuyền các CLB Châu Á năm 2017 tại tỉnh Nam Định
60/KH-UBND14-06-2017Kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Nam Định
94/UBND-VP714-06-2017V/v tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
59/KH-UBND14-06-2017Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 tỉnh Nam Định