Trình bày 21-40 trong số 459 mục.
Số kí hiệuNgày ban hànhTrích dẫn
 
540/TB-SVHTTDL17-04-2024Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban Quý I-2024
540/TB-SVHTTDL17-04-2024Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban Quý I-2024
751/QĐ-UBND12-04-2024Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
997/QĐ-BVHTTDL12-04-2024Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
988/QĐ-BVHTTDL11-04-2024Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
945/QĐ-BVHTTDL09-04-2024Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
33/CĐ-TTg 07-04-2024Công điện về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
647/QĐ-UBND02-04-2024Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
591/QĐ-UBND28-03-2024Quyết định về việc phê duyệt Khung danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nam Định
775/QĐ-BVHTTDL28-03-2024Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/2024/TT-BKHCN28-03-2024Thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gôc sản phẩm, hàng hóa
53/UBND-VP1126-03-2024V/v triển khai Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 theo Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ
554/QĐ-UBND22-03-2024QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
481/QĐ-UBND12-03-2024Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
426/QĐ-UBND29-02-2024Quyết định v/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2019 - 2023
183/QĐ-UBND23-02-2024Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nam Định
358/QĐ-UBND16-02-2024Quyết định v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
305/QĐ-BVHTTDL05-02-2024Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
187/SVHTTDL-VP31-01-2024Về việc phân công cán bô, lãnh đạo trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Sở VHTTDL
191/QĐ-BVHTTDL23-01-2024Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch