Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Kế hoạch3114/QÐ-BVHTTDLKẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-12-2021
Kế hoạchkế hoạchKẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác16-08-2021
Kế hoạch3228/KH-BVHTTDLKẾ HOẠCH Triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-09-2021
Thu tuc hanh chinh3814/KH-BCĐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-10-2021
Kế hoạch4116/KH-BCÐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác05-11-2021
Quyết định2201/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác27-07-2021
Quyết định2201/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác27-07-2021
Kế hoạch2175/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác23-07-2021
Quyết định2222/QÐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2223/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2223/QÐ-BVHTTDLQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định h ướng đến n ăm 2030” c ủa Bộ Văn h óa, Thể thao v à Du lịch giai đoạn 2021-2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2224/QÐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2225/QÐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2292/QÐ-BVHTTDLBan hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-08-2021
Quyết định2299/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác16-08-2021
Quyết định2576/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến văn hóa dân tộc, tôn giáo, đời sống nhân dân” phát sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng nội dung số của Truyền hình Thông tấn (VNews), Thông tấn xã Việt NamBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác06-10-2021
Quyết định2972/QÐ-BVHTTDLTuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên truyền hìnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác17-11-2021
Quyết định3114/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-12-2021
Quyết định3196/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-12-2021
Quyết định3246/QÐ-BVHTTDLPhê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-12-2021