Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Nghị định105/2021/NĐ-CPQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túyChính PhủThanh tra04-12-2021
Quyết định 34/2021/QĐ-TTgQuy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnhChính PhủVăn bản khác08-11-2021
Thu tuc hanh chinh3809/BVHTTDL-DSVHV/v đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng chương trình phối hợp với Ngành giáo dục và đào tạo trong hoạt động bảo tàngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-10-2021
Thu tuc hanh chinh1259/HD-SVHTTDLHƯỚNG DẪN TẠM THỜI Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-11-2021
Kế hoạch2415/KH-BVHTTDLKẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-07-2021
Kế hoạch3114/QÐ-BVHTTDLKẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-12-2021
Kế hoạchkế hoạchKẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác16-08-2021
Kế hoạch3228/KH-BVHTTDLKẾ HOẠCH Triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác07-09-2021
Thu tuc hanh chinh3814/KH-BCĐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-10-2021
Kế hoạch4116/KH-BCÐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác05-11-2021
Quyết định2201/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác27-07-2021
Quyết định2201/QÐ-BVHTTDLBan hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, truyền thống, tiêu biểu, đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác27-07-2021
Kế hoạch2175/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác23-07-2021
Quyết định2222/QÐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2223/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2025 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2223/QÐ-BVHTTDLQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định h ướng đến n ăm 2030” c ủa Bộ Văn h óa, Thể thao v à Du lịch giai đoạn 2021-2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2224/QÐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2225/QÐ-BVHTTDLCông bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-08-2021
Quyết định2292/QÐ-BVHTTDLBan hành Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác13-08-2021
Quyết định2299/QÐ-BVHTTDLBan hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác16-08-2021