Số hiệu: Trích yếu:
Lĩnh vực: Loại Văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại Văn bảnSố hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcNgày BH
Thu tuc hanh chinh4246/QĐ-BVHTTDLQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam ĐịnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-11-2018
Thu tuc hanh chinh 2371 /BVHTTDL-TV V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong lĩnh vực thư việnBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác06-07-2021
Thu tuc hanh chinh2700/BVHTTDL-VHCSV/v tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác30-07-2021
Thu tuc hanh chinh3809/BVHTTDL-DSVHV/v đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng chương trình phối hợp với Ngành giáo dục và đào tạo trong hoạt động bảo tàngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-10-2021
Thu tuc hanh chinh1259/HD-SVHTTDLHƯỚNG DẪN TẠM THỜI Việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác02-11-2021
Thu tuc hanh chinh3814/KH-BCĐDSKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác14-10-2021
Thông tư2594/QĐ-BVHTTDLThông tư hướng dẫn nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa06-07-2018
Thông tư14/2023/TT-BXDSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Bộ Xây dựngVăn bản khác29-12-2023
Thông tư30/2018/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác03-10-2018
Thông tư30/2018/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác03-10-2018
Thông tư33/2018/TT-BVHTTDLThông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệuBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa15-11-2018
Thông tư35/2018/TT-BVHTTDLSửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/TT-BVHTTDL và Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDLBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác11-09-2018
Thông tư4//[2019, TT-BVHTTDL]Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểmBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra17-07-2019
Thông tư06/2019/TT-BVHTTDLBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãmBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa01-08-2019
Thông tư8/2019/TT-BVHTTDL]Thông tư giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn hóa09-03-2019
Thông tư6/2020/TT-BVHTTDLThông tư bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng BVHTTDLBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchVăn bản khác08-09-2020
Thông tư02/2021/TT-TTCPv/v chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáoChính PhủThanh tra22-03-2021
Thông tư17/2021/TT-BXDQuy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựngBộ Xây dựngVăn bản khác22-12-2021
Thông tư16/2021/TT-BXDBan hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựngBộ Xây dựngVăn bản khác20-12-2021
Thông tư10/2021/BKHĐTHướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.Bộ Kế hoạch và Đầu tưVăn bản khác22-12-2021