Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã tỉnh Nam Định năm 2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định tổ chức Khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước của cộng đồng dân cư