Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành  Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 23/6/2022 đến ngày 28/7/2022, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội các chi bộ đều có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Trước đó, để tổ chức tốt Đại hội các chi bộ trực thuộc, ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/ĐU về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2022-2025, Thông báo số 95-TB/ĐU ngày 21/6/2022 về một số nội dung trong công tác chỉ đạo Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Theo kế hoạch chung của Đảng ủy Sở, đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thực hiện 02 nội dung chính:Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và Bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tính đến ngày 28/7/2022, tất cả 15/15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổ chức và hoàn thành đại hội, đảm bảo đúng các nội dung theo quy định.Đại hội đều được tổ chức với 02 phiên: Đại hội trù bị và Đại hội chính thức. Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội luôn được sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở. Thực hiện ý kiến chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chi bộ chuẩn bị kịch bản và điều hành đại hội đảm bảo ngắn gọn, súc tích, cô đọng và đầy đủ các nội dung, trình tự theo hướng dẫn, tạo không khí Đại hội trang trọng, nghiêm túc.Văn kiện trình tại đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý văn kiện và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy. Việc chuẩn bị đề án nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy; khi trình ra đại hội đều có sự thống nhất cao, bầu đủ số lượng theo đề án được Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt và nhân sự được bầu đều do chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 giới thiệu.

Sau Đại hội, các chi bộ đã kịp thời hoàn thiện hồ sơ và nộp về Đảng ủy theo quy định. Ngày 05/8/2022, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định chuẩn y kết quả bầu cử ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; phân công các đồng chí đảng ủy viên tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo chi bộ thực hiện các nhiệm vụ sau đại hội. Trong đó, có 07/15 chi bộ bầu Ban Chi ủy và 08/15 chi bộ chỉ bầu Bí thư chi bộ.

Có thể nói, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được tổ chức thành công tốt đẹp với quyết tâm đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Nam Định Nam Định khóa XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Một số hình ảnh Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2022-2025:

Các Tin khác