Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 1 năm 2023

Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 1 năm 2023

.

File ttài liệu:
vb2-303..pdf

Các Tin khác
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí I năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/03
- Báo cáo Kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 26/12
- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 23/12
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2022 16/12
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 của Sở VHTTDL 16/12
- Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ của Sở VHTTDL 16/12
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2022 của Sở VHTTDL 12/12
- V/v báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật 12/11
- V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 theo Nghị đính số 163/2016/NĐ-CP 10/11
- Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 07/11
- Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 07/11
- Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2022 04/11
- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 01/11
- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quí IV năm 2021 01/11
- Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quí III năm 2021 01/11