Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí III năm 2023 của Sở VHTTDL

Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí III năm 2023 của Sở VHTTDL

File ttài liệu:
vb2-1230.pdf

Các Tin khác
- Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ Quí IIIcủa Sở VHTTDL 13/09
- Báo cáo Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg của Sở VHTTDL 12/09
- Báo cáo Cải cách hành chính tháng 8 năm 2023 21/08
- Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 10/07
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí II năm 2023 16/06
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí II năm 2023 của Sở VHTTDL 15/06
- Báo cáo Phân tích, đánh giá, kiểm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/06
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 12/06
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí I năm 2023 17/03
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí I năm 2023 15/03
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 1 năm 2023 15/03
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí I năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 13/03
- Báo cáo Kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước 26/12
- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 23/12
- Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2022 16/12