Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Sở VHTTDL

Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Sở VHTTDL

.

File ttài liệu:
Báo Cáo kiểm tra và KL Kiểm tra.pdf

Các Tin khác
- Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 15/11
- Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024 13/11
- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh năm 2023 13/11
- Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024 13/11
- Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 07/11
- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2023 07/11
- Kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2023 (Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023) (Công văn 75 Tổ công tác Chính phủ CCHC) 31/10
- Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 23/10
- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9/2023 của Sở VHTTDL 21/09
- Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí III năm 2023 15/09
- Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí III năm 2023 của Sở VHTTDL 15/09
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí III năm 2023 của Sở VHTTDL 14/09
- Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ Quí IIIcủa Sở VHTTDL 13/09
- Báo cáo Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg của Sở VHTTDL 12/09
- Báo cáo Cải cách hành chính tháng 8 năm 2023 21/08