Báo cáo về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023

Báo cáo về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023

File ttài liệu:
vb2-1872.1.pdf

Các Tin khác
- Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ Quí IV 12/12
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2023 11/12
- Kết quả triển khai thực hiện các mô hình Đề án 06 24/11
- Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 (Báo cáo phục vụ công tác chấm điểm CCHC năm 2023) 23/11
- Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023 23/11
- Công tác kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2023 (Báo cáo phục vụ công tác chấm điểm CCHC năm 2023) 22/11
- Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2023 (Báo cáo phục vụ công tác chấm điểm CCHC năm 2023 thời gian chốt số liệu từ 01/01/22023 đến 31/10/2023) 21/11
- Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 11/2023 21/11
- Báo cáo tháng 6 năm 2023 Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 6 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2023 20/11
- Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Sở VHTTDL 20/11
- Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 15/11
- Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024 13/11
- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh năm 2023 13/11
- Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024 13/11
- Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 07/11