Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2024 của Sở VHTTDL

Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2024 của Sở VHTTDL

.

File ttài liệu:
vb2-1875.pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch mua sắm thường xuyên tài sản, sửa chữa máy móc thiết bị năm 2024 15/01
- Quyết định v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Sở VHTTDL tỉnh Nam Định năm 2024 12/01
- Kế hoạch hực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Nam Định 03/01
- Kế hoạch triển khai 04 mô hình điểm về thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Sở VHTTDL 02/01
- Kế hoach Tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 27/12
- Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 26/12
- Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định 26/12
- Kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2024 26/12
- Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố 22/12
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 21/12
- Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2024 của Sở VHTTDL 19/12
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 19/12
- Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19/12
- Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024 19/12
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/12