Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

.

File ttài liệu:
ke hoach rà soat.pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/12
- Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/12
- Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026. 08/12
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở VHTTDL 08/12
- Kế hoạch Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được ghi danh trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Nam Định 08/12
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 08/12
- Kế hoạch tổ chức tuyển dụng lại viên chức 19/11
- Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Nam Định lần thứ IX-2021 tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc 10/11
- Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng IV lên hạng III; chức dah nghề nghiệp hướng dẫn viên văn hóa hạng IV lên hạng III; chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV lên hạng III 27/10
- Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn cập nhật, nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 của Sở VHTTDL 26/10
- KH tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III lên hạng II; Thư viện viên hạng III lên hạng II, Di sản viên hạng III lên hạng II, Hướng dẫn viên văn hóa hạng III lên hạng II, Đạo diễn nghệ thuật hạng III lên hạng II 24/10
- Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở 18/09
- Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/09
- Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được phân công phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX 28/08
- Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở 18/08