Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở VHTTDL

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở VHTTDL

.

File ttài liệu:
KH KIEMTRA CCHC 2021 (SOVHTTDL).pdf

Các Tin khác
- Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/03
- Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 22/02
- Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026. 03/02
- Kế hoạch tổ chức Chợ tết "Một thoáng thành Nam" năm 2021 20/01
- Kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 20/01
- Kế hoạch Triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan năm 2021. 14/01
- Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định 14/01
- Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 14/01
- Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/12
- Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/12
- Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2026. 08/12
- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở VHTTDL 08/12
- Kế hoạch Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được ghi danh trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trên địa bàn tỉnh Nam Định 08/12
- Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 08/12
- Kế hoạch tổ chức tuyển dụng lại viên chức 19/11