Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liêu In Tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liêu In Tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp quy lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa
Quyết định v/v cho thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê sử dụng tài sản công của trung tâm Thể thao thành tích cao
Quyết định v/v cho thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê sử dụng tài sản công của trung tâm Thể thao thành tích cao
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao (QĐ-336)
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao
Quyết định Về việc phê duyệt dự toán Mua sắm dụng cụ, trang phục phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể dục thể thao
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liêu hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn mới
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liêu hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn mới
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liêu hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn mới.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In tài liêu hướng dẫn triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn mới.
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê quạt phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê quạt phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê thiết bị âm thanh phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê thiết bị âm thanh phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu May quần áo khối nghi lễ và quần áo trọng tài phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu May quần áo khối nghi lễ và quần áo trọng tài phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Phục vụ ăn uống tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Phục vụ ăn uống tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình Led Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình Led Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê quạt phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê quạt phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Phục vụ ăn uống tại đại hội TDTT phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Phục vụ ăn uống tại đại hội TDTT phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Phục vụ ăn uống tại đại hội TDTT phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Phục vụ ăn uống tại đại hội TDTT phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình Led phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê màn hình Led phục vụ Đại hội thể dục thể thao tỉnh Nam Định năm 2022.