Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019)
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2019
Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch Phổ biến, giáo dục và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở VHTTDL tỉnh Nam Định
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
Quyết định ban hành quy chế quản lý tài sản công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định ban hành quy chế quản lý tài sản công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định 2018
Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp tỉnh Nam Định
Kế hoạch tuyên truyền văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao
chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)
Quyết định về việc ban hành quy chế văn thư lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định