KH phối hợp tổ chức hội nghị hội thảo thực hành di sản kỷ niệm 20 năm công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNesco tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt
Kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị hội thảo thực hành di sản kỷ niệm 20 năm công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNesco tại tỉnh Nam Định và đánh giá hiệu quả việc thực hiện Công ước đối với Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt
Kế hoạch tổng kết công tác VHTTDL năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Kế hoạch tổng kết công tác VHTTDL năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số và tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số và tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023
Kế hoạch xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT
Kế hoạch xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2024-2025
Kế hoạch tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia, quốc tế giai đoạn 2024-2025
Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật Tết Trung thu năm 2023
Kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật Tết Trung thu năm 2023
Kế hoạch thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế thực hiện Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch triển khai 02 nhóm Dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí
Kế hoạch triển khai 02 nhóm Dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí
Ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)
Ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)
Kế hoạch thực hiện KL số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp túc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Kế hoạch thực hiện KL số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp túc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Kế hoạch đầu tư công năm 2024