Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Kế hạch Tổ chức Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2022
Kế hạch Tổ chức Lễ Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Nam Định năm 2022
Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2022
Kế hoạch Công tác pháp chế năm 2022
KH triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
KH triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam" năm 2022
Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam" năm 2022
Ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”
Ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”
Kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2022
Kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2022
Kế hoạch tổ chức báo Xuân Nhâm Dần 2022
Kế hoạch tổ chức báo Xuân Nhâm Dần 2022
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2022
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2022
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2022
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính, năm 2022
Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2022
Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2022
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch