Kết quả triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trong 06 tháng đầu năm 2024
Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trong 06 tháng đầu năm 2024
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 5/2024
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 5/2024
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2024
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2024
Báo cáo Phân tích, đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 2023; đề ra các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Báo cáo Phân tích, đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC 2023; đề ra các giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 4/2024 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 4/2024 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 3/2024 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 3/2024 của Sở VHTTDL
Báo cáo Quý I-2024
Báo cáo Quý I-2024
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử,Quí I năm 2024
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử,Quí I năm 2024
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 1 năm 2024
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 1 năm 2024
Báo cáo công tác CCHC quý 1 năm 2024
Báo cáo công tác CCHC quý 1 năm 2024
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02/2024 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02/2024 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 01/2024
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 01/2024
Báo cáo Công tác kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2023
Báo cáo Công tác kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, năm 2023
Báo cáo về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023
Báo cáo về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023
Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ Quí IV
Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ Quí IV