Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 10/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9/2023 của Sở VHTTDL
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 9/2023 của Sở VHTTDL
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí III năm 2023
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí III năm 2023
Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí III năm 2023 của Sở VHTTDL
Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí III năm 2023 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí III năm 2023 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí III năm 2023 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ Quí IIIcủa Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ Quí IIIcủa Sở VHTTDL
Báo cáo Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg của Sở VHTTDL
Báo cáo Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg của Sở VHTTDL
Báo cáo Cải cách hành chính tháng 8 năm 2023
Báo cáo Cải cách hành chính tháng 8 năm 2023
Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí II năm 2023
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí II năm 2023
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí II năm 2023 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí II năm 2023 của Sở VHTTDL
Báo cáo Phân tích, đánh giá, kiểm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Báo cáo Phân tích, đánh giá, kiểm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí I năm 2023
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí I năm 2023
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí I năm 2023
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí I năm 2023