Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quí III năm 2021
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quí III năm 2021
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021
Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Báo cáo việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí III năm 2022
Báo cáo việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí III năm 2022
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí III năm
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí III năm
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí III năm 2022 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí III năm 2022 của Sở VHTTDL
Báo cáo việc tổ chức đánh giá, phân tích và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số CCHC (Parindex) của Sở VHTTDL
Báo cáo việc tổ chức đánh giá, phân tích và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện các chỉ số CCHC (Parindex) của Sở VHTTDL
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 2 năm 2022
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 2 năm 2022
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí II năm 2022
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí II năm 2022
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng năm 2022 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính 6 tháng năm 2022 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí I năm 2022 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Quí I năm 2022 của Sở VHTTDL
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 2 năm 2022
Báo cáo Về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quí 2 năm 2022
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí I, năm 2022 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính Quí I, năm 2022 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2021
Báo cáo Công tác Cải cách hành chính năm 2021
Báo cáo về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021
Báo cáo về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021