Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí II năm 2019
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quí II năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019
BC Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
BC Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2019, Triển khai nhiệm vụ III/2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí II/2019, Triển khai nhiệm vụ III/2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý 1/2019 Triển khai nhiệm vụ 11/2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý 1/2019 Triển khai nhiệm vụ 11/2019
Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2018, tình hình triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tóm tắt tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2018, tình hình triển khai Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
Báo cáo giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018