Báo cáo phân tích, đánh giá, kiểm điểm chỉ số CCHC năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Báo cáo phân tích, đánh giá, kiểm điểm chỉ số CCHC năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Báo cáo tình hình kiểm soát TTHC Quý III năm 2020 của Sở VHTTDL
Báo cáo tình hình kiểm soát TTHC Quý III năm 2020 của Sở VHTTDL
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quí III/2020 Triển khai nhiệm vụ IV/2020 của Sở VHTTDL
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quí III/2020 Triển khai nhiệm vụ IV/2020 của Sở VHTTDL
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí III/2019, triển khai nhiệm vụ IV/2019 của Sở VHTTDL.
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí III/2019, triển khai nhiệm vụ IV/2019 của Sở VHTTDL.
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý II/2020 Triển khai nhiệm vụ Quý III/2020
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý II/2020 Triển khai nhiệm vụ Quý III/2020
Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2019
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2019
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí I năm 2020 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quí I năm 2020 của Sở VHTTDL
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí I/2020; Triển khai nhiệm vụ quí II/2020
Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quí I/2020; Triển khai nhiệm vụ quí II/2020
Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/9/2019)
Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 (Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/9/2019)
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL
Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019 của Sở VHTTDL