về việc quảng bá tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh- Hà Nội năm 2020
về việc quảng bá tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh- Hà Nội năm 2020
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức năm 2019 vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức năm 2019 vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
Tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
Tuyên truyền Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
Phân công lãnh đạo cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Phân công lãnh đạo cung cấp thông tin cho công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Thông báo thi tuyển viên chức năm 2019
Thông báo thi tuyển viên chức năm 2019
Tuyên truyền, quảng bá và tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2020
Tuyên truyền, quảng bá và tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2020
Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận
Cuộc vận động sáng tác ca khúc về quê hương Ninh Thuận
Thông báo lịch tiếp dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thông báo lịch tiếp dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực VHTTDL tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định.
Thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực VHTTDL tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định.