Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023
Về việc phê duyệt dự toán Tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ trong quý IV năm 2023
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 (240/QĐ-SVHTTDL)
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I năm 2023
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II, 6 tháng đầu năm 2023
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II, 6 tháng đầu năm 2023
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán NS quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán NS quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2023
Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 (123/QĐ-SVHTTDL)
Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
V/v hỗ trợ tuyên truyền Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
V/v hỗ trợ tuyên truyền Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2023 (121/QĐ-SVHTTDL)