Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ171)
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ171)
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ172)
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ172)
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý II năm 2022
Quyết định v/v công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ-155)
Quyết định v/v công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ-155)
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ150)
Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (QĐ150)
Công khai thực hiện thu - chị ngân sách quý I năm 2022 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện thu - chị ngân sách quý I năm 2022 của Sở VHTTDL
Công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
Công bố công khai Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, cải tạo Trung tâm đào tạo vận động viên tỉnh Nam Định (giai đoạn II)
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quí I năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quí I năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai kết mua sắm công Văn phòng Sở
Công khai kết mua sắm công Văn phòng Sở
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2022
Quyết định Về việc công bố công khai Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công Quý I năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (chi trả cho viên chức tinh giản biên chế bổ sung lần 1, đợt 1)
Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022
Quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí ngân sách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định năm 2022 (49/QĐ-SVHTTDL "hỗ trợ hướng dẫn viên Du lịch)
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (14/02/2022)
Quyết định ban hành quy chế tài sản công Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định ban hành quy chế tài sản công Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định (04/QĐ-SVHTTDL_