Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2021
QĐ về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2021
QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019
QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2019
báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Văn phòng Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng cuối năm 2020 Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí IV/ 2020 Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí III/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của Sở VHTTDL