Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí II/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 của Sở VHTTDL
Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN quí I/ 2020 của Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020 Sở VHTTDL
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019- Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019- Trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao
giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 - Nhà hát nghệ thuật truyền thống
giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 - Nhà hát nghệ thuật truyền thống
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Phương án phân bổ bổ sung dự toán NSNN năm 2019
Phương án phân bổ bổ sung dự toán NSNN năm 2019
Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Nhà hát nghệ thuật truyền thống thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Nhà hát nghệ thuật truyền thống thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 đầu năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 đầu năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí IV năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí IV năm 2019