Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí III năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí II năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí II năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí I năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách quí I năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách năm 2019
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu -chi ngân sách năm 2019
Ủy quyền quyết định giao nhhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên
Ủy quyền quyết định giao nhhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên
Phương án điều chỉnh dự toán NSNN năm 2019
phương án điều chỉnh dự toán NSNN năm 2019
Thông báo về công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Thông báo về công tác xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Thông báo về công tác xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 trong lĩnh vực thư viện
Thông báo về công tác xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 trong lĩnh vực thư viện
Quyết định giao bổ sung ngân sách nhà nước năm 2019
Quyết định giao bổ sung ngân sách nhà nước năm 2019
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP